Regulamin

Regulamin podmiotu leczniczego Active Place

1. Do korzystania z klubu fizjoterapeutycznego Active Place uprawnione są wyłącznie osoby, które:

  • stawiły się zgodnie z terminem ustalonym w Recepcji,
  • wypełniły Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach, upoważnienie dotyczące uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych, upoważnienie dotyczące uzyskania dokumentacji medycznej
  • podpisały zgodę na przetwarzanie danych osobowych związaną z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).
  • uregulowały należne płatności w Recepcji

W przypadku dzieci obowiązuje oświadczenie opiekunów prawnych.

Kobiety w ciąży i osoby starsze powinny przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do terapii i ćwiczeń.

2. Nowi pacjenci z wadami postawy, czy skoliozą powinni przejść, podczas pierwszej wizyty, konsultację z diagnostyką, trwającą 2 razy po 45 minut.

3. Zajęcia w klubie fizjotarapeutycznym Active Place odbywają się indywidualnie lub grupowo i trwają:

– 30 minut – sportowa terapia manualna,

– 45 minut – terapia indywidualna, integracja sensoryczna,

– 55 minut – terapia indywidualna, zajęcia grupowe, fizjoterapia sportowa.

Wybór czsu zajęc: 45 albo 55 minut wiąże się z róznicą w płatności za określone usługi.

4. Pakiet lub karnet rehabilitacyjny jest imienny i może być wykorzystany jedynie przez osobę, która dokonała jego zakupu i widnieje w systemie Active Place. Płatności regulujemy przed pierwszym wejściem na zajęcia.

5. Zajęcia mogą być odwołane bez żadnych konsekwencji przez obie strony do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin, z wyłączeniem niedziel i świąt.

  • w przypadku nie wykorzystania zarezerwowanego terminu i nie odwołania wizyty w trybie wyżej opisanym Pacjent ponosi pełny koszt zajęć – odliczany od karnetu lub pakietu – które będą brane pod uwagę jako odbyte.,
  • w sytuacji, kiedy wizyta nie zostanie odwołana terminowo ( do godziny 18:00 poprzedniego dnia), a Pacjent nie ma wykupionego karnetu lub pakietu, wówczas jest zobowiązany, przy kolejnej wizycie, do opłacenia połowy kwoty nie odwołanej wizyty,
  • gdy Pacjent nie przyjdzie na rehabilitację bez uprzedniego poinformowania o tym Active Place lub gdy terminowo odwoła i odwoła i nie przyjdzie na dwie rehabilitacje, klub rości sobie prawo do anulowania wszystkich zarezerwowanych dla niego terminów, by umożliwić korzystanie z nich innym chętnym.

6. W przypadku zajęć indywidualnych lub grupowych wykupowanych jednorazowo, klub nie będzie dokonywał rezerwacji na okres długoterminowy o stałej godzinie, tak jak to mają możliwość pacjenci wykupujący pakiet bądź karnet.

7. Wykupiony karnet należy wykorzystać w ciągu 4 tygodni (1 miesiąc) od daty jego wystawienia, pakiet – w ciągu 8 tygodni (2 miesiące), ½ pakiet – w ciągu 6 tygodni (1,5 miesiąca).

8. Ćwiczący powinien posiadać strój sportowy, w tym obuwie na zmianę. Może przebywać na sali ćwiczeń, czy w gabinecie i korzystać z ich wyposażenia wyłącznie pod nadzorem fizjoterapeuty.

9. Podczas zajęć grupowych na sali mogą przebywać tylko osoby ćwiczące. Fizjoterapeuta ma prawo wyprosić osobę nie uczestniczącą w zajęciach.

10. Dzieci przebywające poza pomieszczeniem, w którym odbywają się, odbywały lub będą odbywać zajęcia, lub nie biorące w nich udziału, winny pozostawać pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku powstania szkód związanych z brakiem właściwego nadzoru opisanym powyżej.

11. Wszystkie urządzenia do ćwiczeń powinny być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Osoby niszczące sprzęty do rehabilitacji ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, a w przypadku dzieci – ich rodzice lub opiekunowie.

12. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczy do szafek z szatni lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z usług klubu. Rzeczy pozostawione w szafkach nie będą przechowywane. Zabrania się trzymania w szatni środków lub przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie ośrodka.

13. Zabrania się trzymania w szatniśrodków lub przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywajacych na terenie klubu Active Place.

14. Za pozostawione rzeczy wartościowe klub nie odpowiada.

15. Osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu mogą zostać usunięte z sali ćwiczeń lub gabinetu.

16. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się wejścia do Active Place pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Pacjent korzystający z zajęć indywidualnych lub grupowych akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu i jest obowiązany do jego przestrzegania.