Strona główna/Regulamin

Regulamin

OGÓLNE: 

 1. Do korzystania z podmiotu leczniczego Active Place uprawnione są wyłącznie osoby, które:
 • wypełniły Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach,
 • upoważnienie dotyczące uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 • upoważnienie dotyczące uzyskania dokumentacji medycznej, oświadczenie COVID-19.
 • podpisały zgodę na przetwarzanie danych osobowych związaną z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO)
 1. W przypadku dzieci obowiązuje oświadczenie opiekunów prawnych.
 2. Kobiety w ciąży i osoby starsze powinny przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do terapii i ćwiczeń.
 3. Obiekt jest monitorowany, a nagrania są przechowywane. Osoby na terenie Ośrodka wyrażają zgodę na nagrywanie wizerunku video, przechowywanie i odtwarzanie dla celów dowodowych.
 4. Pacjent korzystający z zajęć indywidualnych lub grupowych akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu i jest obowiązany do jego przestrzegania.

BEZPIECZEŃSTWO: 

 1. Ćwiczący powinien posiadać strój sportowy, w tym obuwie na zmianę.
 2. Podczas zajęć grupowych na sali mogą przebywać tylko osoby ćwiczące.
 3. Za bezpieczeństwo dziecka poza salą zajęć opowiada rodzic lub opiekun.
 4. Uczestnik może przebywać na sali terapeutycznej i korzystać z jej wyposażenia wyłącznie pod nadzorem fizjoterapeuty.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody, a w przypadku dzieci – ich rodzice lub opiekunowie.
 7. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczy do szafek z szatni lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z usług ośrodka. Rzeczy pozostawione w szafkach nie będą przechowywane.
 8. Zabrania się trzymania w szatni środków lub przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Active Place.
 9. Za pozostawione rzeczy ośrodek nie odpowiada.
 10. Osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu mogą zostać usunięte z sali ćwiczeń lub gabinetu.
 11. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się wejścia do Active Place pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

PŁATNOŚCI: 

 1. Płatności regulujemy przed pierwszym wejściem na zaję
 2. Płatność za zajęcia odbywa się gotówkowo, za pomocą terminala płatniczego lub przelewu na podstawie faktury.
 3. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji w rejestracji.
 4. Faktury za dany miesiąc wystawiane są na koniec danego miesiąca.

NIEOBECNOŚCI: 

 1. Osoby nie posiadające pakietu/karnetu mogą odwołać bez żadnych konsekwencji zajęcia do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin, z wyłączeniem niedziel i świąt.
 2. W sytuacji, kiedy wizyta nie zostanie odwołana terminowo (do godziny 18:00 poprzedniego dnia telefoniczne lub SMS), jest zobowiązany, przy kolejnej wizycie, do opłacenia połowy kwoty nieodwołanej wizyty,
 3. Gdy Pacjent nie przyjdzie na rehabilitację bez uprzedniego poinformowania o tym Active Place lub gdy terminowo nie odwoła Ośrodek ma możliwość anulowania kolejnych rezerwacji.

KORZYSTANIE Z PAKIETU:

 1. Pakiet lub karnet rehabilitacyjny jest imienny i może być wykorzystany jedynie przez osobę, która dokonała jego zakupu i widnieje w systemie Active Place.
 2. W przypadku niewykorzystania zarezerwowanego terminu i nieodwołania wizyty w trybie wyżej opisanym Pacjent ponosi pełny koszt zajęć – odliczany od karnetu lub pakietu – które będą brane pod uwagę jako odbyte.
 3. Wykupiony karnet należy wykorzystać w ciągu 5 tygodni (możliwość jednego odwołania) od daty jego wystawienia, pakiet – w ciągu 6 tygodni (możliwość jednego odwołania).